raw matterial
raw_matterials
raw_matterial

วัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ และหมึก ซึ่งวัตถุดิบกุ้งได้จากการเพาะเลี้ยงร้อยละ 100 ส่วนวัตถุดิบหมึกเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ บริษัทฯจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งและหมึก จากผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ดี เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนเช่นเดียวกับการซื้อวัตถุดิบหมึกบริษัทฯจัดซื้อจากภายในประเทศทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 (ตามมาตรฐานกรมประมงในการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูงมาก)

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact