processing
production_process
processing_detail

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นจะมีกุ้งเป็นวัตถุดิบหลักและหมึกเป็นวัตถุดิบรอง โดยเริ่มจากการนำกุ้งและหมึกที่ผ่านการคัดสรรด้านคุณภาพ สารตกค้าง สารปฏิชีวนะแล้ว นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเบื้องต้นมีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออกให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิคเพื่อจะได้ถนอมรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภคระบบแช่เยือกแข็งที่บริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ

1.ระบบ Contact plate freezing : เป็นการแช่เยือกแข็งที่ใช้เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นที่ต้องสัมผัสกับบล๊อกบรรจุสินค้าโดยตรง

2.ระบบ Tunnel Freezing : เป็นการแช่เยือกแข็งโดยการผ่านสินค้าเข้าอุโมงค์ทำความเย็นที่ออกแบบเพื่อการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วด้วยการจ่ายสารทำความเย็นลงที่ชิ้นผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมี 3 แบบ คือ แบบ Spiral Freezer, Tunnel freezer และ Tunnel Freezer 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact