investor relation
investor_relations

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

    ทางบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐานบุคคลซึ่งกระทำในนาม บริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยบริษัทจะไม่ ทราบ Email ของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และทางบริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

หากผู้แจ้งฯ มีความประสงค์ให้บริษัทส่ง Email หรือส่งจดหมายกลับ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง กรุณาระบุ Email หรือชื่อ-ที่อยู่ ในจดหมาย

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่านแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริต
2. ส่งจดหมายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มาที่ :-


    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43
    ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact